Garland Communications Survey

Connect with your City artwork


The City of Garland strives to provide timely, useful information about City services, programs and resources. We need your feedback to better understand how residents, business owners/operators and others prefer to access news and information from the City.

You are encouraged to complete the Garland Communications Survey. The survey is available in three languages:

English 

español

Tiếng Việt

La Ciudad de Garland se esfuerza por brindar información útil sobre los servicios, programas y recursos de la Ciudad. Necesitamos sus comentarios para comprender mejor cómo los residentes, dueños/operadores de negocios y otros grupos prefieren acceder noticias e información de la Ciudad. Le recomendamos que complete la Encuesta de Comunicaciones de Garland. La encuesta está disponible en tres idiomas:

inglés

español

vietnamita

Thành phố Garland cam kết cung cấp thông tin kịp thời về các dịch vụ, chương trình và nguồn lực của thành phố.  Chúng tôi cần ý kiến của bạn để hiểu rõ hơn về cách cư dân, Chủ doanh nghiệp, nhà điều hành và những người khác muốn truy cập tin tức và thông tin từ thành phố. Chúng tôi mời quý vị nên hoàn thành Khảo sát về Truyền thông của Garland.  Bản khảo sát có sẵn bằng ba ngôn ngữ:

 Tiếng Anh

 Tiếng Tây ban nha

 Tiếng Việt

For more information email the Public & Media Relations Department.